Klachtenreglement

Organisatie ‘Eigen Regie Friesland’ hecht er veel waarde aan dat deelnemers zich veilig en serieus genomen voelen gedurende hun ondersteuningsproces. Hierbij kan onverhoopt iets misgaan waardoor er een gevoel van ontevredenheid kan ontstaan. Mocht dit het geval zijn dan horen wij dit graag van u. Wij horen graag aan welke uitdagingen wij moeten werken zodat wij onze kwaliteit nog meer kunnen verbeteren. 

Vaak kan een goed gesprek helpend zijn om de klachten en/of onvrede weg te nemen. Indien dit niet afdoende is hebben wij een klachtenprocedure, die het mogelijk maakt om uw klacht aan ons kenbaar te maken.

Interne en/of externe klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft en/of met gevoelens van ontevredenheid rondloopt over onze dienstverlening dan zullen we dit eerst samen met u intern proberen op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht aan een externe organisatie voor te leggen.

Wie kan een klacht indienen?

  • De deelnemer;
  • De wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer;
  • De gemachtigde van de deelnemer.

Tegen wie kan u een klacht indienen?

  • Tegen uw casemanager;
  • Tegen uw individuele ondersteuner;
  • Tegen de trainer(s);
  • Tegen de organisatie.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Tegen medewerkers van Eigen Regie Friesland en/of professionals die door Eigen Regie Friesland zijn ingehuurd.

Wanneer u zich onjuist bejegend voelt en/of niet tevreden bent over de individuele ondersteuning en/of de trainingen die u bij Eigen Regie Friesland volgt kunt u nadat u een gesprek bent aangegaan met de persoon waartegen de klacht gericht is een klacht indienen bij de leidinggevende van Eigen Regie Friesland. Van dit gesprek zal een gespreksverslag gemaakt worden welke overhandigd zal worden aan de leidinggevende en de directie van Eigen Regie Friesland

Tegen de organisatie

Wanneer u een klacht en/of onvrede voelt die betrekking heeft op financiële zaken, wachtlijsten of organisatorische zaken kunt u de klacht richten aan de directie van Eigen Regie Friesland.

Hoe dient u een klacht in?

Tegen medewerkers van Eigen Regie Friesland en/of professionals die door Eigen Regie Friesland zijn ingehuurd.

De eerste stap is om uw klacht bespreekbaar te maken met de persoon waartegen u een klacht heeft en/of gevoelens van ontevredenheid bij ervaart. Onze ervaring is dat een goed gesprek vaak verhelderend werkt en klachten en/of gevoelens van ontevredenheid middels een goed gesprek opgelost wordt. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan kan u, afhankelijk waartegen uw klacht gericht is, schriftelijk uw klacht indienen bij de leidinggevende of directie van Eigen Regie Friesland. Hiervoor kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Ondersteuning bij het doen van een klacht

Mocht u het als heel lastig ervaren om uw klacht zelf bespreekbaar te maken, dan kunt u gratis hulp inschakelen bij de ‘PVP; vertrouwenspersonen in de zorg. Op hun website Zorgbelang Nederland vindt u hier meer informatie over.

Wanneer u met Eigen Regie Friesland niet tot een oplossing kunt komen

Mocht onverhoopt blijken dat u samen met de medewerker(s) en/of directie van Eigen Regie Friesland niet tot een oplossing kan komen en u wenst wel tot een oplossing te komen dan kunt u zich wenden tot het klachtenportaalzorg http://klachtenportaalzorg.nl/  u kunt daar het formulier klachten indienen invullen. Ook kunt u contact opnemen via het mailadres info@klachtenportaalzorg.nl . Mocht het uw voorkeur hebben om uw klacht schriftelijk in te dienen dan kunt u dit opsturen naar Westerstraat 117 1601 AD  Enkhuizen. Als bijlage van deze klachtenregeling is een brochure bijgesloten van het klachtenportaal.  Eigen Regie Friesland is geregistreerd bij het klachtenportaal onder ID nummer 2051

Hoe gaan wij met uw klacht om?

Wij nemen uw klacht uiterst serieus en zullen daarom binnen één week contact met u opnemen om uw klacht te bespreken. Ook zullen wij hierbij inventariseren wat u nodig heeft om uw klacht bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen. Afhankelijk van wat u hierin nodig heeft en of wij hierin wel of niet tegemoet kunnen komen zullen wij uw klacht behandelen. Wij streven ernaar om uw klacht naar ieders tevredenheid op te lossen.