Privacyreglement

Wij hechten er zeer veel waarde aan om zeer nauwkeurig met uw gegevens om te gaan. Wanneer u weet wat wij met uw gegevens doen, en welke gegevens wij verwerken zal dit bijdragen aan uw gevoel van veiligheid.

Privacyreglement als cliënt van Eigen Regie Friesland.

Eigen Regie Friesland, gevestigd aan Burgermeester Wuiteweg 16, 9203 KK Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.eigenregiefriesland.nl Burgermeester Wuiteweg 16, 9203 KK Drachten 06 52 20 35 89

Remco Boomsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Eigen Regie Friesland.
Hij is te bereiken via remco.boomsma@eigenregiefriesland.nl

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien en/of te laten vernietigen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wanneer u zich aanmeldt bij ‘Eigen Regie Friesland’, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerservicenummer
 • Ziekenfondsnummer

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

 • Eventuele CIZ indicatie
 • Eventuele Psychologische rapporten
 • Eventuele medische gegevens
 • Gegevens omtrent uw persoonlijke omstandigheden en leefsituatie
 • Evaluatieformulieren
 • Zorgplan/ondersteuningsplan
 • Voortgangrapportages

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de financiële administratie. Indien nodig, maar altijd in overleg met u zullen uw persoonsgegevens uitsluitend aan uw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of CIZ gestuurd worden.

Persoonlijke gegevens

Uitsluitend medewerkers van ‘Eigen Regie Friesland’ die bij uw ondersteuning betrokken zijn hebben toegang en/of inzage in uw dossier.

De situatie kan zich voordoen dat wij verantwoording moeten afleggen aan de gemeente en/of uw gebiedsteammedewerker. Dit betekent dat wij moeten overleggen aan welke doelen er gewerkt zijn, hoe wij aan deze doelen gewerkt hebben en wat hierin bereikt is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal u hierover geïnformeerd worden.

Eigen Regie Friesland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Om die reden zullen wij een persoonlijk dossier voor u aanmaken zodat al uw gegevens bij elkaar staan. Deze zijn alleen voor ons beschikbaar op een goed beveiligde (firewalls, wachtwoord authenticatie en antivirus) database. De database is alleen bereikbaar via een Secure Sockets Layer (SSL) certificaat website.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinde:

 • Om antwoord te geven op uw vragen, opmerkingen, verzoeken en/of klachten is het van belang om uw dossier te bestuderen.
 • Om de ondersteuning zo goed mogelijk op u af te stemmen is het van belang een dossier aan te leggen.
 • Personen die door u gemachtigd zijn op de hoogte te stellen over uw proces, dit zal uitsluitend gebeuren met uw medeweten en uw schriftelijke goedkeuring
 • Evaluaties, vragenlijsten en/of eventuele enquêtes kunnen gebruikt worden om de kwaliteit binnen ‘Eigen Regie Friesland’ te verbeteren, echter deze zullen dusdanig verwerkt worden dat zij niet terug herleid worden naar u.
 • Nadat de ondersteuning beëindigd wordt zullen de gegevens vernietigd worden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Persoonlijke gegevens

Uitsluitend medewerkers van ‘Eigen Regie Friesland’ die bij uw coachtraject betrokken zijn hebben toegang en/of inzage in uw dossier.

De situatie kan zich voordoen dat wij verantwoording moeten afleggen aan het zorgkantoor en/of uw zorgaanbieder. Dit betekent dat wij moeten overleggen aan welke doelen er gewerkt zijn, hoe wij aan deze doelen gewerkt hebben en wat hierin bereikt is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal u hierover tijdig ingelicht worden.

Financiële gegevens

‘Eigen Regie Friesland’ werkt samen met een administratiekantoor. Om de administratie te kunnen voeren is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn van de inkomsten en de uitgaven. Hiertoe moeten wij uw naam, adres, woongegevens en facturen die naar u verstuurd zijn aan hen uitleveren. Het administratiekantoor is op de hoogte van deze privacyverklaring en zal deze ook met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij verantwoording moeten afleggen aan de gemeente en/of uw gebiedsteammedewerker. Ook hiertoe zullen wij uw naam, adres, woongegevens en eventueel financiële gegevens moeten uitleveren. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal u hierover tijdig geïnformeerd worden.

Medewerkers en eventuele derden tekenen een document die hen verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem of haar ter kennis komen of is gekomen van Eigen Regie Friesland BV en waarvan het vertrouwelijk karakter bekend is, dan wel het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen zowel tijdens als na het beëindigen van de uitgevoerde werkzaamheden.

Ook verklaren zij  bij het gebruik van de informatie die hem of haar ter kennis is gekomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Eigen Regie Friesland BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.

Internet

Om ‘Eigen Regie Friesland’ te promoten kan de situatie zich voordoen dat wij tijdens trainingen video’s en/of foto’s willen maken. Dit zal uitsluitend gebeuren wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Algemeen

In dit document zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen cliënt en Eigen Regie Friesland. In deze leveringsvoorwaarden wordt ingegaan op de rechten en plichten welke geldend zijn voor de Cliënten en Eigen Regie Friesland.

Artikel 1: Uitgangspunten en grondslagen van Eigen Regie Friesland

De diensten van Eigen Regie Friesland zijn gebaseerd op de volgende wettelijke regelingen:

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

De Participatiewet

De Wet Bescherming persoonsgegevens;

Indien van overheidswege andere of nieuwe regelgeving met betrekking tot de door Eigen Regie Friesland geleverde diensten wordt voorgeschreven, wordt deze regelgeving geacht mede de basis te vormen voor de ondersteuning- en dienstverlening.

Eigen Regie Friesland wil cliënten optimale service bieden op het gebied van ondersteuning en dienstverlening. Binnen Eigen Regie Friesland staan de mensen centraal: cliënten en medewerkers. Betrokkenheid en respectvolle omgang met elkaar, uitgaande van gelijkwaardigheid zijn belangrijke elementen in de relatie tussen de cliënt en de medewerker.

Artikel 2: Ondersteuningscontract

Voor de uitvoering van het ondersteuningsaanbod wordt tussen Eigen Regie Friesland en de cliënt een zorgplan opgesteld. Op dit zorgplan zijn de hierna beschreven leveringsvoorwaarden van toepassing. Het zorgplan in c.q. de leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de ondersteuning van de cliënt start.

Artikel 3: Definities

 

Directie

Eerste aanspreekpunt van de cliënt en verantwoordelijke voor het ondersteuningsproces.

Cliënt

De persoon die de ondersteuning aangeboden krijgt

Vertegenwoordiger

Degene die namens de cliënt optreedt als deze niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. De vertegenwoordiger kan een andere persoon zijn als de eerste contactpersoon van de cliënt

Eigen Regie Friesland (ERF)

Eigen Regie Friesland is een organisatie die Cliënten veelal met een psychische kwetsbaarheid thuisondersteuning of beschermd wonen biedt op alle leefgebieden binnen de zelfredzaamheidsmatrix.

Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)

Een instrument die de vraag en mate van zelfredzaamheid van de cliënt in kaart brengt. De ZRM toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden: financiën, dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, verslaving, dagbesteding, Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), sociaal netwerk, justitie en maatschappelijke participatie.

HHM normkader

Een landelijk ingevoerd instrument welke opgesteld is door het bureau HHM. Het instrument vertelt ons welke huishoudelijke taken wanneer uitgevoerd moeten worden om tot een schoon en leefbaar huis te komen. Daarnaast kan via dit instrument uitgerekend worden hoeveel tijd een huishoudelijk ondersteuner nodig heeft om een schoon en leefbaar huis krijgen.

 

Artikel 4: Bekendmaking algemene voorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn ter inzage geplaatst op de website van Eigen Regie Friesland Informatie Eigen Regie Friesland

Op verzoek van de cliënt licht een medewerker van Eigen Regie Friesland de leveringsvoorwaarden mondeling toe.

Artikel 5; Afwijking van de algemene voorwaarden

Eigen Regie Friesland kan niet afwijken van deze leveringsvoorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 6; Duidelijke informatie

Steeds als een medewerker van Eigen Regie Friesland de cliënt informatie verschaft , doet hij dit op een voor de cliënt geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.

Als een medewerker van Eigen Regie Friesland de informatie elektronisch verschaft vergewist hij zich ervan of de cliënt deze informatie kan en heeft ontvangen

Indien het belang van de cliënt dit vereist dient een medewerker van Eigen Regie Friesland de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt

Een medewerker van Eigen Regie Friesland zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7; Bevoegdheden van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze leveringsvoorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.

 

Informatie

Artikel 8; Keuze – informatie

Een medewerker van Eigen Regie Friesland zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft die het voor de cliënt mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere organisaties, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken.

De directie van Eigen Regie Friesland zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.

Artikel 9; de intake

Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst geeft een medewerker van Eigen Regie Friesland tijdens het intakegesprek aan dat de volgende schriftelijke informatie te vinden is op de website van Eigen Regie Friesland www.eigenregiefriesland.nl

Informatiebrochure over Eigen Regie Friesland en de procedure indicatiestelling

Informatiemateriaal bij welke organisaties de cliënt nog meer terecht kan voor zijn ondersteuningsbehoefte

Leveringsvoorwaarden

Privacyreglement

Klachtenreglement

Klachtenformulier

Brochure Klachtenportaal

Tijdens het intakegesprek gaat een medewerker van Eigen Regie Friesland na of de cliënt deze informatie heeft begrepen.

Wanneer het indicatiebesluit nog niet is afgegeven kan de cliënt na ondertekening van deze overeenkomst een beroep doen op een medewerker van Eigen Regie Friesland in tijden dat dit wenselijk wordt geacht en indien dit akkoord en afgestemd is met het sociaal wijkteam.

Wanneer het indicatiebesluit nog niet is afgegeven, maar het sociaal wijkteam is wel van mening dat de ondersteuning gestart moet worden en/of voortgezet moet worden zal dit schriftelijk door de wijkteammedewerker bevestigd moeten worden inclusief de hoeveelheid uren van ondersteuning alvorens de ondersteuning gestart of voortgezet kan worden.

De cliënt informeert een medewerker van Eigen Regie Friesland meteen indien hij ondersteuning ontvangt van andere organisaties.

 

Totstandkoming overeenkomst

Artikel 10; Totstandkoming overeenkomst

Eigen Regie Friesland doet op basis van de intake en het afgegeven indicatiebesluit een aanbod aan de cliënt waarin de te leveren ondersteuning en al te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven.

Het indicatiebesluit dient tevens als een overeenkomst welke de cliënt met Eigen Regie Friesland aangaat. Het ondersteuningsplan is onderdeel van de overeenkomst welke de cliënt met Eigen Regie Friesland is aangegaan.

Het ondersteuningsplan

Artikel 11; Totstandkoming van het ondersteuningsplan

Een medewerker van Eigen Regie Friesland stelt in samenspraak met de cliënt een ondersteuningsplan op. Een medewerker van Eigen Regie Friesland biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het ondersteuningsplan met bijvoorbeeld het sociaal wijkteam.

Uiterlijk zes weken na aanvang van de ondersteuning legt een medewerker van Eigen Regie Friesland lid 1 opgestelde ondersteuningsplan ter instemming voor aan de cliënt

Het ondersteuningsplan wordt van kracht na instemming van de cliënt. Het ondersteuningsplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de cliënt.

Artikel 12; Doel en inhoud van het ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden

Thuisondersteuning:

Het ondersteuningsplan beschrijft de psychische en lichamelijke gezondheidssituatie van de cliënt. Per leefgebied binnen de zelfredzaamheidsmatrix staat beschreven aan welke uitdagingen de cliënt wilt werken en welke doelstellingen hij wilt halen, alsmede de met de cliënt afgesproken vormen van ondersteuning.

 

Huishoudelijke ondersteuning:

Het zorgplan beschrijft welke huishoudelijke taken door de cliënt zelf, het netwerk van de cliënt en/of de huishoudelijk ondersteuner uit moet voeren en hoe vaak dit dient te gebeuren. Hierbij is bewust de ZRM niet meegenomen aangezien een indicatie voor huishoudelijk hulp zich beperkt tot het leefgebied huishoudelijk hulp.

 

Artikel 13 - Naleving van het ondersteuningsplan

Eigen Regie Friesland voert de ondersteuning uit volgens de afspraken in het ondersteuningsplan.

Als Eigen Regie Friesland de afgesproken ondersteuning niet conform het ondersteuningsplan kan verlenen, stelt Eigen Regie Friesland de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt de afgesproken ondersteuning niet conform het ondersteuningsplan kan ontvangen, stelt de cliënt Eigen Regie Friesland daarvan meteen in kennis.

Het ondersteuningsplan wordt 8 weken voor afloop van de beschikking, in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd.

Indien tussentijds afwijking van het ondersteuningsplan noodzakelijk is, zal dit in overleg plaatsvinden met de cliënt en de gemeente.

Eigen Regie Friesland instrueert betrokken medewerkers in de ondersteuning over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn ondersteuningsplan en stelt de cliënt over zijn rechten op de hoogte.

Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen ondersteuning of diensten wenst te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan een medewerker van Eigen Regie Friesland.

privacy

Artikel 14 – Algemeen

Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG wetgeving.

Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onde

r de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

Artikel 15 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Eigen Regie Friesland moet toestemming krijgen van de cliënt:

als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de cliënt; Uitzonderingen zijn hierop benoemd in de huisregels.

als er foto’s of audiovisuele opname worden gemaakt ten behoeve van publicatie.

Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 sub a wordt niet verstaan:

 Het team welke bij de cliënt betrokken is    

de vertegenwoordiger.

Indien Eigen Regie Friesland bij een gesprek een medewerker in opleiding, stagiaire of vrijwilliger aanwezig wil laten zijn, moet hij daarvoor toestemming krijgen van de cliënt.

Artikel 16 – Bewaren van gegevens

Als Eigen Regie Friesland ondersteuningsinhoudelijke gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel Eigen Regie Friesland als de cliënt.

Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart Eigen Regie Friesland de gegevens en krijgt de cliënt een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënt en ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 17 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Eigen Regie Friesland aan derden

Eigen Regie Friesland verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:

degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;

Na overlijden geeft Eigen Regie Friesland desgevraagd inzage in de ondersteuningsinhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.

Eigen Regie Friesland instrueert haar medewerkers over hun geheimhoudingsplicht en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

Artikel 18 – Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Telkens als Eigen Regie Friesland de cliënt wil betrekken bij wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek, moet hij daarvoor schriftelijke toestemming hebben van de cliënt.

Eigen Regie Friesland informeert de cliënt over het doel van het wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek en de risico’s van medewerking eraan.

Kwaliteit en veiligheid 

Artikel 19 – Ondersteuning

Eigen Regie Friesland levert ondersteuning met inachtneming van de normen zoals die door de representatieve organisaties van in ieder geval Eigen Regie Friesland en Cliënten in overleg met de contractuele afspraken met de gemeenten is vastgelegd.

Eigen Regie Friesland zorgt ervoor dat alle medewerkers die binnen de organisatie van Eigen Regie Friesland of in opdracht van Eigen Regie Friesland ondersteuning verlenen aan de cliënt:

Hiertoe ten alle tijden bevoegd en bekwaam zijn;

Handelen overeenkomstig de voor de medewerkers geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep.

Eigen Regie Friesland zorgt voor continuïteit van de ondersteuning.

Artikel 20 – Afstemming (één cliënt – meer medewerkers)

Binnen de organisatie van Eigen Regie Friesland is onderstaande van kracht:

Als een cliënt te maken heeft met twee of meer medewerkers die binnen de organisatie van Eigen Regie Friesland of in opdracht van Eigen Regie Friesland werken, zorgt Eigen Regie Friesland dat alle betrokken medewerkers:

elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt;

de cliënt tijdig doorverwijzen naar een andere medewerker voor zover de ondersteuning buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde medewerker valt, of op verzoek van de cliënt wanneer er sprake is van een verstoorde relatie tussen cliënt en eerstgenoemde medewerker;

met elkaar periodiek overleggen voeren over de cliënt;

bij overdracht van de cliënt aan een andere medewerker, alle relevante gegevens worden doorgeven en de cliënt daarover informeren.

Eigen Regie Friesland zorgt ervoor dat voor de cliënt ten allen tijde duidelijk is

wie voor welke handelingen verantwoordelijk is;

wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger en familieleden.

Op welke tijden en op welke wijze medewerkers bereikt kunnen worden.

Binnen en buiten de organisatie van Eigen Regie Friesland is onderstaande van kracht: 

Als een cliënt te maken heeft met twee of meer medewerkers waarvan tenminste een niet binnen de organisatie van Eigen Regie Friesland of in opdracht van Eigen Regie Friesland werkt, zorgt Eigen Regie Friesland ervoor dat:

de taken en verantwoordelijkheden rond de ondersteuning aan de cliënt tussen de betrokken medewerkers zijn verdeeld;

afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken medewerkers met toestemming van de cliënt plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de cliënt worden meegenomen.

Artikel 21 – Incidenten

Zo spoedig mogelijk na een incident informeert Eigen Regie Friesland de betreffende gemeente en cliënt over:

de aard en de oorzaak van het incident;

of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt Eigen Regie Friesland voor de aanpak daarvan mogelijke ondersteuningsalternatieven met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen ondersteuning en het vervolg. Eigen Regie Friesland wijst de cliënt hierbij uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een second opinion binnen of buiten de organisatie van Eigen Regie Friesland.

Eigen Regie Friesland verleent adequate ondersteuning teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënt te beperken. In geval van spoedeisende ondersteuning betekent dit dat aan het genoemd in lid 2 niet hoeft te worden voldaan.

Artikel 22- Ondersteuning voor persoonlijke eigendommen

Eigen Regie Friesland zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de ondersteuning voor de cliënt, zorgvuldig wordt omgegaan met diens eigendommen.

ondersteuning op afstand

Artikel 23 – Ondersteuning op afstand

Indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van Eigen Regie Friesland verleent, faciliteert en ondersteunt Eigen Regie Friesland, na toestemming van de cliënt ondersteuning op afstand.

Eigen Regie Friesland spreekt met de cliënt af hoe de voor de ondersteuning relevante informatie-uitwisseling zal plaatsvinden en de termijnen waarbinnen de betrokken partijen de informatie moeten verschaffen. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Eigen Regie Friesland informeert de cliënt vooraf over de randvoorwaarden voor verantwoorde ondersteuning op afstand en controleert of aan die randvoorwaarden wordt voldaan.

Eigen Regie Friesland zorgt dat de cliënt goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is.

Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort in geval van ondersteuning op afstand.

Verplichtingen van de cliënt

Artikel 24 – verplichtingen van de cliënt

Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Eigen Regie Friesland met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.

Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.

De cliënt geeft Eigen Regie Friesland, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring.

De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de medewerkers, andere personen werkzaam bij of in opdracht van Eigen Regie Friesland en vrijwilligers.  Hierbij is het protocol agressie en geweld leidend.

De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om Eigen Regie Friesland in staat te stellen de ondersteuning te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.

De cliënt moet medewerkers en andere personen werkzaam bij of in opdracht van Eigen Regie Friesland de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan of in het kader van veiligheid. Dit betekent onder meer dat de client zich begeleidbaar opstelt.

Zodra de cliënt ondersteuning ontvangt van een andere organisaties, informeert hij Eigen Regie Friesland daarover.

De cliënt moet met bekwame spoed melding maken van de door hem geconstateerde schade.

Betaling

Artikel 25 – Betaling

De cliënt is Eigen Regie Friesland de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen ondersteuning en diensten voor zover deze niet op de grond van het AWBZ, de WMO of de ZVW rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente resp. de zorgverzekeraar worden betaald.

Voor de vooraf overeengekomen kosten van ondersteuning en diensten als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder 3e en 4e stuurt Eigen Regie Friesland een duidelijk en gespecificeerde factuur aan de cliënt. Voor de diensten als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder 3e brengt Eigen Regie Friesland geen kosten in rekening als de cliënt er geen gebruik van heeft gemaakt.

Eigen Regie Friesland stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. 

Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is Eigen Regie Friesland gerechtigd rente en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Vervolgindicatie

Artikel 26 – Procedure aanvragen vervolgindicatie

Uiterlijk 10 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit heeft een medewerker van Eigen Regie Friesland met de cliënt een evaluatiegesprek met het oog op indiening van de aanvraag voor vervolgindicatie. Als een indicatiebesluit is afgegeven met een geldigheid van minder dan zes maanden heeft dit gesprek plaats uiterlijk 7 weken voor afloop van het geldende indicatiebesluit.

Tijdens dit gesprek legt een medewerker van Eigen Regie Friesland uit waarom het noodzakelijk is dat de cliënt tijdig over een nieuwe indicatie beschikt;

legt een medewerker van Eigen Regie Friesland de cliënt de keuze voor om de aanvraag zelf in te dienen dan wel dit door een medewerker van Eigen Regie Friesland te laten doen en wijst hij de cliënt op de gevolgen van die keuze zoals omschreven in lid 4;

geeft een medewerker van Eigen Regie Friesland gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten ondersteuning kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn voor de cliënt

Wordt er afgesproken wie de vervolgindicatie aanvraagt.

een medewerker van Eigen Regie Friesland maakt een schriftelijk verslag van dit gesprek en verstrekt een kopie daarvan aan de cliënt. 

Artikel 27 – Tussentijdse vervolgindicatie

Als Eigen Regie Friesland constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor de benodigde ondersteuning, heeft een medewerker van Eigen Regie Friesland een gesprek met de cliënt met het oog op indiening van een aanvraag voor vervolgindicatie. Het bepaalde in artikel 27 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Eigen Regie Friesland stelt de cliënt in de gelegenheid een neemt een  bedenktijd van twee weken in acht, als deze daar behoefte aan heeft.

Artikel 28 – Spoedondersteuning

Eigen Regie Friesland kan de spoedondersteuning zelf leveren

Als de ondersteuningsbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24-48 uur substantieel zwaardere of andere ondersteuning nodig is, meldt Eigen Regie Friesland dit meteen bij het indicatieorgaan met daarbij, als Eigen Regie Friesland verwacht dat de cliënt de zwaardere of andere ondersteuning langer dan 14 dagen nodig heeft, een aanvraag voor vervolgindicatie en/of herindicatie. In een gesprek met de cliënt geeft Eigen Regie Friesland een toelichting op de spoedprocedure. De spoedondersteuning wordt uitsluitend geleverd na schriftelijke toestemming van het indicatieorgaan.

Eigen Regie Friesland kan de spoedondersteuning niet zelf leveren

Als de ondersteuningsbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24-48 uur substantieel zwaardere of andere ondersteuning nodig is en Eigen Regie Friesland die ondersteuning niet kan leveren, meldt Eigen Regie Friesland dit meteen bij het indicatieorgaan met daarbij, als Eigen Regie Friesland verwacht dat de cliënt de zwaardere of andere ondersteuning langer dan 14 dagen nodig heeft, een aanvraag voor een vervolgindicatie. Tegelijkertijd meldt Eigen Regie Friesland dit aan het daarvoor geschikte indicatieorgaan met het verzoek de cliënt met spoed te plaatsen bij een andere organisatie.

Beëindigen van de overeenkomst

Artikel 29 – Beëindigen overeenkomst

De overeenkomst eindigt:

door overlijden van de cliënt;

bij het wederzijds goedvinden;

na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of Eigen Regie Friesland.

van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

ingeval van ontbinding door de rechter.

Artikel 30 – Opzegging algemeen

De cliënt kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

Eigen Regie Friesland kan de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van het artikel 31 bepaalde.

Artikel 31 – Opzegging door Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:

Als Eigen Regie Friesland de ondersteuning passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag verlenen, omdat Eigen Regie Friesland geen toelating heeft op grond van de Wtzi1/AWBZ voor de geïndiceerde ondersteuning. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:

     1e Eigen Regie Friesland neemt een redelijke opzegtermijn in acht;

2e Eigen Regie Friesland heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk gemaakt welke vormen van ondersteuning hij wel en niet verleent;

3e Eigen Regie Friesland spant zich in om voor de cliënt een passend alternatief te vinden. Als Eigen Regie Friesland de ondersteuning passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet mag verlenen, omdat het contract tussen Eigen Regie Friesland en het zorgkantoor en/of gemeenten geen ruimte biedt voor de geïndiceerde ondersteuning. In dat geval is voor de opzegging vereist dat Eigen Regie Friesland zich vergeefs tot het zorgkantoor en/of gemeenten heeft gewend met het verzoek om toestemming; ook geldt het bepaalde in a onder 1e, 2e en 3e.

Als Eigen Regie Friesland de ondersteuning passend bij het nieuwe indicatiebesluit niet kan verlenen, omdat Eigen Regie Friesland niet de hiervoor nodige specialistische deskundigheid heeft. In dat geval gelden de vereisten voor opzegging als genoemd in a onder 1e, 2e en 3e;

Wanneer de indicatie van de cliënt eindigt en geen nieuwe indicatie is verkregen, of geen indicatie wordt verleend;

Als de ondersteuning niet langer nodig is terwijl de indicatie nog loopt. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:

1e Eigen Regie Friesland neemt een redelijke opzegtermijn in acht;

2e Eigen Regie Friesland heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk gemaakt dat de overeenkomst eerder kan worden beëindigd dan de indicatie aangeeft;

3e Eigen Regie Friesland heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid van een second opinion over het al dan niet langer nodig zijn van de ondersteuning.

Om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1e Eigen Regie Friesland heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de   cliënt besproken;

2e Eigen Regie Friesland heeft de cliënt een passend alternatief aangeboden;

3e Eigen Regie Friesland heeft de cliënt gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen;

4e Eigen Regie Friesland neemt een redelijke opzegtermijn in acht.

In de situaties genoemd in lid 1 onder a, b en c eindigt de overeenkomst niet eerder dan de dag waarop de cliënt ondersteuning ontvangt van de nieuwe ondersteuningsaanbieder.

Artikel 32 – Informatie bij beëindiging

Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 30 onder b en c vindt een gesprek plaats tussen de cliënt en een hiertoe bevoegde, door Eigen Regie Friesland aangewezen functionaris waarbij de voor de na ondersteuning noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit gesprek omvat in ieder geval:

Aan welke instantie/medewerkers door Eigen Regie Friesland informatie wordt gegeven en welke informatie dit betreft;

Informatie over afspraken die Eigen Regie Friesland met derden heeft gemaakt met betrekking tot de vervolg ondersteuning.

Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven.

Klachten en geschillen

Artikel 33 -  Klachtenregeling

Een medewerker van Eigen Regie Friesland beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

De klachtenregeling wordt door een medewerker van Eigen Regie Friesland met de cliënt besproken. Een medewerker van Eigen Regie Friesland checkt bij de cliënt of de klachtenregeling goed begrepen is.

De cliënt houdt een exemplaar van de klachtenregeling zodat de cliënt hier altijd op terug kan vallen. Een tweede exemplaar wordt bewaard in het dossier van de cliënt.

De klachtenregeling is altijd op te vragen bij Eigen Regie Friesland

De cliënt en Eigen Regie Friesland kunnen het geschil over de uitvoering van de overeenkomst ten alle tijden voorleggen aan de bevoegde rechter.