Privacyreglement

Wij hechten er zeer veel waarde aan om zeer nauwkeurig met uw gegevens om te gaan. Wanneer u weet wat wij met uw gegevens doen, en welke gegevens wij verwerken zal dit bijdragen aan uw gevoel van veiligheid.

Privacyreglement als cliënt van Eigen Regie Friesland.

Eigen Regie Friesland, gevestigd aan Burgermeester Wuiteweg 16, 9203 KK Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.eigenregiefriesland.nl Burgermeester Wuiteweg 16, 9203 KK Drachten 06 52 20 35 89

Remco Boomsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Eigen Regie Friesland.
Hij is te bereiken via remco.boomsma@eigenregiefriesland.nl

U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien en/of te laten vernietigen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wanneer u zich aanmeldt bij ‘Eigen Regie Friesland’, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Burgerservicenummer
 • Ziekenfondsnummer

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

 • Eventuele CIZ indicatie
 • Eventuele Psychologische rapporten
 • Eventuele medische gegevens
 • Gegevens omtrent uw persoonlijke omstandigheden en leefsituatie
 • Evaluatieformulieren
 • Zorgplan/ondersteuningsplan
 • Voortgangrapportages

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Persoonsgegevens

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor de financiële administratie. Indien nodig, maar altijd in overleg met u zullen uw persoonsgegevens uitsluitend aan uw zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of CIZ gestuurd worden.

Persoonlijke gegevens

Uitsluitend medewerkers van ‘Eigen Regie Friesland’ die bij uw ondersteuning betrokken zijn hebben toegang en/of inzage in uw dossier.

De situatie kan zich voordoen dat wij verantwoording moeten afleggen aan de gemeente en/of uw gebiedsteammedewerker. Dit betekent dat wij moeten overleggen aan welke doelen er gewerkt zijn, hoe wij aan deze doelen gewerkt hebben en wat hierin bereikt is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal u hierover geïnformeerd worden.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy. Om die reden zullen wij een persoonlijk dossier voor u aanmaken zodat al uw gegevens bij elkaar staan. Deze zijn alleen voor ons beschikbaar op een goed beveiligde (firewalls, wachtwoord authenticatie en antivirus) database. De database is alleen bereikbaar via een Secure Sockets Layer (SSL) certificaat website.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinde:

 • Om antwoord te geven op uw vragen, opmerkingen, verzoeken en/of klachten is het van belang om uw dossier te bestuderen.
 • Om de ondersteuning zo goed mogelijk op u af te stemmen is het van belang een dossier aan te leggen.
 • Personen die door u gemachtigd zijn op de hoogte te stellen over uw proces, dit zal uitsluitend gebeuren met uw medeweten en uw schriftelijke goedkeuring
 • Evaluaties, vragenlijsten en/of eventuele enquêtes kunnen gebruikt worden om de kwaliteit binnen ‘Eigen Regie Friesland’ te verbeteren, echter deze zullen dusdanig verwerkt worden dat zij niet terug herleid worden naar u.
 • Nadat de ondersteuning beëindigd wordt zullen de gegevens vernietigd worden.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Persoonlijke gegevens

Uitsluitend medewerkers van ‘Eigen Regie Friesland’ die bij uw coachtraject betrokken zijn hebben toegang en/of inzage in uw dossier.

De situatie kan zich voordoen dat wij verantwoording moeten afleggen aan het zorgkantoor en/of uw zorgaanbieder. Dit betekent dat wij moeten overleggen aan welke doelen er gewerkt zijn, hoe wij aan deze doelen gewerkt hebben en wat hierin bereikt is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal u hierover tijdig ingelicht worden.

Financiële gegevens

‘Eigen Regie Friesland’ werkt samen met een administratiekantoor. Om de administratie te kunnen voeren is het noodzakelijk dat zij op de hoogte zijn van de inkomsten en de uitgaven. Hiertoe moeten wij uw naam, adres, woongegevens en facturen die naar u verstuurd zijn aan hen uitleveren. Het administratiekantoor is op de hoogte van deze privacyverklaring en zal deze ook met de grootste zorgvuldigheid uitvoeren.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij verantwoording moeten afleggen aan de gemeente en/of uw gebiedsteammedewerker. Ook hiertoe zullen wij uw naam, adres, woongegevens en eventueel financiële gegevens moeten uitleveren. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal u hierover tijdig geïnformeerd worden.

Medewerkers en eventuele derden tekenen een document die hen verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem of haar ter kennis komen of is gekomen van Eigen Regie Friesland BV en waarvan het vertrouwelijk karakter bekend is, dan wel het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen zowel tijdens als na het beëindigen van de uitgevoerde werkzaamheden.

Ook verklaren zij  bij het gebruik van de informatie die hem of haar ter kennis is gekomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Eigen Regie Friesland BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten.

Internet

Om ‘Eigen Regie Friesland’ te promoten kan de situatie zich voordoen dat wij tijdens trainingen video’s en/of foto’s willen maken. Dit zal uitsluitend gebeuren wanneer u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.