Het nieuwe begeleid – zelfstandig wonen

Wij hebben één woonlocatie in Bolsward. De woonlocatie is een innoverend product welke aansluit bij zowel maatschappelijke als gemeentelijke uitdagingen. In tegenstelling tot beschermd wonen maken we bewoners zelf verantwoordelijk voor de woonlasten. Dit sluit aan bij het toewerken naar zelfstandig wonen en het voeren van eigen regie. Bovendien maken we bewoners op deze manier ook eigenaar om zelf de verantwoordelijkheid te dragen over hun leven.

De woonvorm is beschikbaar voor:

- jongeren van 18 - 27 jaar met een beschikking beschermd wonen 'JongThuis' en/of

- jongeren vanaf 16 jaar met een beschikking verblijf laag vanuit de (verlengde) jeugdwet

Uitsluitingscriteria:

  • Deelnemers die complexe (verpleegkundige) zorg nodig hebben wat mogelijkerwijs niet door Eigen Regie Friesland of in samenwerking met ketenpartners van Eigen Regie Friesland geboden kan worden.
  • Ernstige en/of meervoudige lichamelijke handicap waarvoor specialistische zorg nodig is wat Eigen Regie Friesland of zijn ketenpartners niet kunnen verzorgen.
  • Als er sprake is van agressie of seksueel geweld jegens beroepskrachten in dienst van Eigen Regie Friesland of vanuit Eigen Regie Friesland optreden, andere deelnemers/ bewoners of derden kan, nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden, reden zijn om de hulp- of dienstverlening stop te zetten aangezien de veiligheid in het geding is. Hierbij wordt het protocol Agressie en Geweld gehanteerd.
  • Ernstige of nog onbehandelde (psychiatrische) problematiek waardoor een deelnemer niet in staat is om in aanmerking te komen voor beschermd wonen of (ambulante) thuisondersteuning.
  • Deelnemers die onder de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of wet zorg en dwang of BOPZ vallen kunnen niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit Eigen Regie Friesland.
  • Deelnemers die zich op voorhand niet begeleidbaar opstellen of zich niet aan de ondersteuning geboden door Eigen Regie Friesland houden.
  • Als er een voorliggende voorziening is in de WLZ, WMO, Jeugdwet, participatiewet of de ZVW komt een deelnemer niet in aanmerking voor de ondersteuning vanuit Eigen Regie Friesland
  • Als er sprake is van een justitieel traject of contact met reclassering kan ervoor gekozen worden dat er vanuit Eigen Regie Friesland uit veiligheidsoverwegingen geen gebruik gemaakt kan worden van het beschermd wonen traject.
  • Als er sprake is van actief drugsgebruik en/of actief alcoholgebruik en/of andere vormen waarbij sprake is van een actief verslavingsproblematiek kan de deelnemer uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten worden in het beschermde wonen traject.

Op de groep werken we veel met de presentietheorie, echter bewoners moeten zich wel begeleidbaar opstellen. Begeleidbaar opstellen houdt hierbij in dat bewoners proactief werken aan hun doelen welke opgesteld zijn in hun ondersteuningsplan. Door te werken vanuit de presentietheorie bereiken we dat er geen dwang wordt opgelegd en stimuleren we jongeren om de regie te pakken door zelf om ondersteuning te vragen.

Wonen bij ons is zeker niet vrijblijvend. Er zal hard gewerkt moeten worden aan de doelen welke bewoners hebben. Een groot voordeel van het wonen op een woongroep is dat er met de groep gewerkt kan worden aan persoonlijke doelen. Je wordt uitgedaagd om op verbindende wijze te communiceren, om grenzen te bewaken en aan te geven, om steun te vragen en te geven et cetera.

Wilt u een kennismakingsgesprek of meer informatie vul dan dit formulier in.